Obsah

VZN a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1. k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 98x | 07.08.2019

VZN č.1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Žehra Stiahnuté: 102x | 15.11.2019

VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žehra Stiahnuté: 65x | 15.11.2019

VZN č. 3/2019 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Stiahnuté: 89x | 15.11.2019

VZN č. 4/2019 o zrušení II. Materskej školy, Žehra č. 48 Stiahnuté: 91x | 15.11.2019

VZN č. 1/2020 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce Stiahnuté: 77x | 22.09.2020

Ostatné dokumenty

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žehra Stiahnuté: 251x | 10.05.2018

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 271x | 10.05.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Žehra Stiahnuté: 363x | 04.04.2018

Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Žehra Stiahnuté: 307x | 10.05.2018

Štatút obce Žehra Stiahnuté: 119x | 25.03.2019

Štatút obce Žehra Stiahnuté: 91x | 25.03.2019

Rokovací poriadok komisií Stiahnuté: 98x | 25.03.2019

Štatút krízového štábu obce Žehra Stiahnuté: 94x | 25.03.2019

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania Stiahnuté: 29x | 20.05.2021

Archív

VZN 3/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 176x | 04.04.2018

VZN o poskytovaní transferov z rozpočtu obce Stiahnuté: 213x | 10.05.2018

Štatút obce Stiahnuté: 121x | 25.03.2019

Rokova cí poriadok komisií Stiahnuté: 97x | 25.03.2019

Stránka