Obsah

 

Územný plán

Obecné zastupiteľstvo obce Žehra schválilo dňa 09.09.2019 uznesením č. OZ-10-19-B-9:

 1. podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo väzbe na zákon SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Územný plán obce Žehra,

ktorý bol prerokovaný v zmysle § 22 ods. 1), 2), 3), 4), 5) stavebného zákona a posúdený Okresným úradom Košice, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 ods. 4 stavebného zákona, stanoviskom č. OU-KE-OVBP1-2019/042088 zo dňa 02.08.2019.

2. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  územnoplánovacej dokumentácie obce Žehra.


VZN č. 1-2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Žehra

 

1_sirsie_vztahy_50000.pdf

2_komplexný návrh_10000.pdf

3_komplexný návrh_5000.pdf

3A_komplexný návrh_2000_obec Žehra.pdf

3B_komplexný návrh_2000_Hodkovce.pdf

3C_komplexný návrh_2000_Dreveník.pdf

4_verejné dopravné vybavenie_2000.pdf

5_IS-technická infraštruktúra_2000.pdf

6_NKOP.pdf

7_schéma_VPS_20 000.pdf

8_zábery PP a LP_5000.pdf

ÚPN obce - Zehra PPF.pd

ÚPN ŽEHRA sprievodná správa.pdf

Záväzná časť ÚPN ŽEHRA.pdf