Obsah

AKO MOŽNO PODAŤ ŽIADOSŤ

  • osobne v podateľni obecného úradu počas úradných hodín
  • písomne (poštou) na adresu Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy
  • e-mailom na adresu: info@obeczehra.sk
  • telefonicky na tel. číslo 053/4495 231 (podateľňa) v úradných hodinách 

Žiadosť musí obsahovať

  • Identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená.
  • Identifikáciu žiadateľa - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo.
  • Predmet žiadosti – ktorých informácií sa žiadosť týka, resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť . 
  • Určenie spôsobu sprístupnenia informácií – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (e-mail, list, fax...). 
  • Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie informácie v Braillovom písme, pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.
  • Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. 

POSTUP PRI SPRÍSTUPNENÍ INFORMÁCIÍ A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA MATERIÁL A SLUŽBY

Ustanovuje predpis - Smernica č. 2-2018 o postupe povinnej osoby pri sprístupňovaní informácií