S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
ObecŽehra
Obec Žehra

Podateľňa

 

Opatrovateľská služba v obci

Postup pri posúdení odkázanosti na sociálnu službu

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne služby sú zakotvené v Zákone o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2009. Existujú rôzne druhy a formy poskytovania sociálnych služieb.

1.1.Druh sociálnej služby, na ktorú sa občan môže dať posúdiť obcou je:

- opatrovateľská služba (II. – VI. stupeň odkázanosti),

- zariadenie pre seniorov (IV. – VI. stupeň odkázanosti),

- zariadenie opatrovateľskej služby (II. – VI. stupeň odkázanosti),

- denný stacionár (III. – VI. stupeň odkázanosti)

 

1. 1.Sociálna služba sa poskytuje:

- fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona

- fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

 

1.2. Podmienky pre poskytnutie sociálnej služby:

- trvalý pobyt na území obce,

- podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na podateľňu Obecného úradu v Žehre,

- posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom,

- prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie žiadateľa,

- vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,

- uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby

 

1.3.Postup pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

1.3.1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vyplní a podpíše občan obce – žiadateľ. K žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive nesmie byť starší ako 6 mesiacov). Ak je žiadateľ posúdený úradom práce sociálnych vecí a rodiny a vypracovaný komplexný posudok, v ktorom má určený stupeň odkázanosti, alebo je posúdený príslušným samosprávnym krajom, priloží tieto posudky k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu

službu môže obec použiť ako podklad pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom.

- V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu správu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú žiadateľ priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Môžu byť priložené aj iné odborné nálezy, nie však staršie ako 6 mesiacov.

- V prípade, že žiadateľ vzhľadom k zdravotnému stavu, nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, v bode č. 11 Žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu, je potrebné lekárske potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave a neschopnosti podania žiadosti a podpisu.

 

1.3.2. Vyhotovenie Sociálneho posudku

Po doručení kompletne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými prílohami na podateľňu Obecného úradu v Žehre alebo adresu Obecný úrad Žehra č. 104, 053 61 Spišské Vlachy, sociálny posudkový pracovník obce pristúpi k posudkovej činnosti a za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná šetrenie žiadateľa priamo v jeho domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona.

1.3.3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku

Posudkový sociálny pracovník obce zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného posudzujúceho posudkového lekára zazmluvneného obcou.

1.3.4. Vydanie rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálny posudkový pracovník obce vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službuTyp: PDF dokument, Velkosť: 242.33 kB

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej službyTyp: PDF dokument, Velkosť: 312.91 kB

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Typ: DOC dokument, Velkosť: 45.5 kB

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dôležité telefónne čísla

VSE - 0800 123 332
SPP - 0850 111 727
PVPS - 052 7873 117
SOS - 112 v tiesni

Kostol Ducha Viatého

Biely klenot
UNESCO

Ponad líniu striech ľudských príbytkov vytŕča v obci Žehra neprehliadnuteľný biely klenot, ktorý vo svojich útrobách ukrýva poklady histórie. Vežu starobylého kostolíka z 13. storočia zakrýva drevená kupola netradičného cibuľovitého tvaru. Práve vďaka prvej písomnej zmienke o tejto stavbe z roku 1245 sa dozvedáme aj o existencii samotnej obce.

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: