Obsah

Komisie pri Ocú

§ 15

Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia pre školstvo, vzdelanie, kultúru a šport

Marián Mižigár ml.    - predseda

Marek Straka

Marta Vlkolinská

Daniel Bandy

Marek Horváth

(1) Plní úlohy v rozsahu pôsobnosti komisii na úseku:
a/ ochrany kultúrnych, športových zariadení, pamiatkových území a pamätihodností obce
v spolupráci s komisiami uvedenými v tomto dodatku,
b/ školstva,
c/ kultúry,
d/ vzdelávania,
e/ športu,
f/ náboženského cítenia a rozvoja duchovných hodnôt obyvateľstva.
(2) Vo vyššie uvedených oblastiach sústreďuje poznatky, podklady a informácie smerujúce
k utváraniu a ochrane zdravých podmienok života občanov a práce obyvateľov obce a ochrane
životného prostredia na základe vlastných výskumov, kontrol a prijímania petícií, sťažností
a návrhov občanov obce.
(3) Vedie evidenciu záškolákov, zaoberá sa jeho riešením a predkladá návrhy na riešenia.
V rámci riešenia prípadov záškoláctva vykonáva pohovory s rodičmi deti záškolákov.
V predmetnej oblasti intenzívne spolupracuje s vedením a pedagógmi škôl, ktoré deti
navštevujú. V oblasti boja proti záškoláctvu môže spolupracovať tiež s miestne príslušným
obvodným oddelením Policajného zboru.
(4) Pri riešení problémov v oblasti náboženského cítenia a rozvoja duchovných hodnôt úzko
spolupracuje s miestnymi duchovnými autoritami.
(5) Spracováva podklady pre návrh rozpočtu v obhospodarovanej oblasti a tieto predkladá
obecnému zastupiteľstvu na nasledujú rozpočtový rok.
(6) Komisia predkladá návrhy na sankcie za porušenie predpisov s návrhom na ich výšku
starostovi obce na rozhodnutie.

 

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie

Igor Pokuta st     - predseda

Martin Pačan

Ľubomír Kočiš

Mgr. Andrea Lešková

Milan Horváth st.

(1) Sústreďuje poznatky, podklady informácie smerujúce k utváraniu a ochrane zdravých
podmienok života občanov a práce obyvateľov obce a ochrane životného prostredia na základe
vlastných výskumov, kontrol a prijímania petícií, sťažností a návrhov občanov obce.
(2) Plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, vrátane ochrany nefajčiarov a utvára podmienky
na zásobovanie obce. Pripravuje podklady pre vydania a aktualizáciu všeobecne záväzných
nariadení obce najmä pre úsek predaja, poskytovania služieb a pod.
(3) Sústreďuje poznatky, podklady a informácie potrebné k zabezpečeniu verejného poriadku
v obci. Na tomto úseku pripravuje iniciatívne návrhy pre obecné zastupiteľstvo na vydanie
všeobecne záväzných nariadení obce. Pripravuje taktiež podklady na vydanie všeobecne
záväzných nariadení obce, ktorými je zakázaný alebo obmedzený prístup na niektoré miesta
obce.
(4) Na úseku ochrany verejného poriadku, ochrany majetku obce a občanov pred krádežami
a poškodzovaním prijíma podnety od jednotlivých občanov alebo inštitúcií pôsobiacich na
území obce a predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na riešenie situácií.
(5) Na úseku ochrany verejného poriadku a prevencie výskytu sociálno-patologických javov,
na základe požiadavky ďalej uvedených orgánov alebo starostu (rozhodnutia obecného
zastupiteľstva) spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy zameranými na boj proti
kriminalite, najmä s obvodnými oddeleniami Policajného zboru, poriadkovými komisiami
obvodných úradov, orgánmi prokuratúry a súdov.
(6) Na úseku ochrany životného prostredia úzko spolupracuje s príslušným obvodným úradom
životného prostredia.
(7) Spracováva podklady pre návrh rozpočtu v obhospodarovanej oblasti a tieto predkladá
obecnému zastupiteľstvu na nasledujúci rozpočtový rok.
(8) Komisia predkladá návrhy na sankcie za porušenie predpisov s návrhom na ich výšku
starostovi obce na rozhodnutie.

 

Komisia výstavby a územného plánovania

Anna Kočišová     - predseda

Jozef Pokuta

Miroslav Vlkolinský

Miroslav Mižigár

Stanislav Mižigár st.

(1) Plní úlohy v rozsahu pôsobnosti komisii na úseku:
a/ stavebnej činnosti,
b/ ekonomickej činnosti a rozvoja obci,
c/ výstavby a údržby miestnych komunikácií, správy obecných zariadení a verejných
priestranstiev, obecného cintorína. V súčinnosti s komisiou uvedenou v § 6 zabezpečuje túto
činnosť aj v oblasti kultúrnych, športových zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových
území a pamätihodnosti obce,
d/ vykonáva dohľad nad výkonom verejno-prospešných služieb (aktivačné činnosti),
e/ pôsobí na úseku územno-plánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, spolupôsobí na
úseku programov rozvoja bývania.
(2) Sústreďuje poznatky, podklady a informácie smerujúce ku všetkým oblastiam uvedeným
v odseku 1 na základe vlastných výskumov, kontrol a prijímania petícií, sťažností a návrhov
občanov obce.
(3) Návrhy a odporúčania na skvalitňovanie vyššie uvedených oblastí života obce predkladá na
riešeniu obecnému zastupiteľstvu.
(4) Pri výkone svojej činnosti spolupracuje najmä s vecne a miestne príslušným spoločným
stavebným úradom  a úradom geodézie kartografie a katastra v Spišskej
Novej Vsi.
(5) Spracováva podklady pre návrh rozpočtu obhospodarovanej oblasti a tieto predkladá
obecnému zastupiteľstvu na nasledujúci rozpočtový rok.
(6) Komisia predkladá návrhy na sankcie za porušenie predpisov s návrhom na ich výšku
starostovi obce na rozhodnutie.

 

Finančná komisia

Martin Pačan     - predseda

Igor Pokuta ml.

Jana Lešková

PhDr. Mária Klapáčová  / od 28.02.2020 Stanislava Straka /

 

(1) Komisia je poradný orgán obecného zastupiteľstva v oblasti finančnej a správy obecného
majetku.
(2) Plní úlohy:
a/ v oblasti finančnej a správy obecného majetku zameriava svoju činnosť hlavne na prípravu
rozpočtu, kontrolu plnenia rozpočtu, záverečný účet obce, rozbor výsledkov hospodárenia,
výsledky inventarizácie majetku obce,
b/ vyjadruje sa k potrebe prijatia finančného úveru obce,
c/ podáva návrhy na úpravu miestnych daní, poplatkov a cien za poskytované služby,
d/ dáva návrhy na riešenie problematiky vysporiadania pohľadávok obce, vymáhania,
odpustenia a predaja pohľadávok,
e/ kontroluje dodržiavanie zásad hospodárenia, nakladania a efektívneho využívania majetku
obce.
(3) Posudzuje návrhy občanov, organizácií na čerpanie dotácií a stanoviská komisie predkladá
obecnému zastupiteľstvu na schválenie .
(4) Komisia na svoje rokovanie môže pozývať zamestnancov obce a požadovať vysvetlenie v
otázkach dotýkajúcich sa ich činnosti. Ďalej môže prizývať externých členov komisie podľa
druhu prejednávanej problematiky.
(5) Spracováva podklady pre návrh rozpočtu obhospodarovanej oblasti a tieto predkladá
obecnému zastupiteľstvu na nasledujúci rozpočtový rok.
(6) Komisia predkladá návrhy na sankcie za porušenie predpisov s návrhom na ich výšku
starostovi obce na rozhodnutie.

 

Bytová komisia

Ondrej Pokuta - predseda

František Horváth

Emil Horváth ml.

Martin Mižigár st.

Rastislav Pokuta  / od 28.02.2020 Daniel Bandy /

 

(1) Plní úlohy v rozsahu pôsobnosti komisii na úseku:
a/ stavebnej činnosti,
b/ bytovej politiky,
c/ ekonomickej činnosti a rozvoja obci,
d/ vykonáva dohľad nad výkonom verejno-prospešných služieb (aktivačné činnosti),
e/ pôsobí na úseku územno-plánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, spolupôsobí na
úseku programov rozvoja bývania.
(2) Sústreďuje poznatky, podklady a informácie smerujúce ku všetkým oblastiam uvedeným
v odseku 1 na základe vlastných výskumov, kontrol a prijímania petícií, sťažností a návrhov
občanov obce.
(3) Návrhy a odporúčania na skvalitňovanie vyššie uvedených oblastí života obce predkladá na
riešeniu obecnému zastupiteľstvu.
(4) V prípade realizácie bytovej výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu
v obci, môže monitorovať výstavbu týchto bytov, pričom sa zameriava najmä na:
a/ podiel a kvalitu vykonávaných činností budúcich obyvateľov tohto typu obecných bytov
a poskytovanie informácií o nedodržiavaní rozsahu vykonávaných prác jednotlivými budúci
užívateľmi,
b/ monitorovanie priebehu prác na výstavbe obecných nájomných bytov nižšieho štandardu
a harmonogramu jednotlivých prác s cieľom nepredražovania rozpočtu schváleného
a prideleného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR,
c/monitorovania prác na stavenisku s cieľom predchádzania poškodzovania a krádežiam
materiálov.
(5) Spracováva podklady pre návrh rozpočtu obhospodarovanej oblasti a tieto predkladá
obecnému zastupiteľstvu na nasledujúci rozpočtový rok.
(6) Komisia predkladá návrhy na sankcie za porušenie predpisov s návrhom na ich výšku
starostovi obce na rozhodnutie.

 

Komisia ochrany verejného záujmu

Anna Kočišová

Igor Pokuta ml.

Marián Mižigár st.

Igor Pokuta st.

František Horváth

plní úlohy v medziach kompetencií daných ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.