Obsah

Komisie pri Ocú

§ 15

Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie

 

 

Komisia kultúry a športu

 

 

Bytová komisia

 

 

Škodová komisia

 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu