S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
ObecŽehra
Obec Žehra

Rozvojový tím

O čom sú rozvojové tímy

Nepriaznivá situácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít viedla k vzniku pilotného projektu Rozvojové tímy -  I. fáza, projektu strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa, desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Naša obec je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa mäkké aktivity (najmä oblasť vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s proti rómskym rasizmom) a rovnako tvrdé aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami (napr. výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV,  budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo).

V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a nerómov. Pri výbere uchádzača na vybrané obsadzované pracovné pozície financované z NP RT I. (konkrétne pracovné pozície: Nene, Nenementorka, Rozvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre mládež a Sociálny pracovník) sa aplikujú pravidlá preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek o túto pracovnú pozíciu.

Za hlavný cieľ projektu si kladieme integrovaný komplexný prístup so zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci.

Za týmto účelom aj v našej obci vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT), ktoré pozostáva z týchto členov rozvojových tímov (RT):

 

Rozvojový pracovník plánovania

Kľúčový člen RT, ktorý organizuje komunitné stretnutia tzv. komunitné fóra s cieľom identifikácie potrieb a problémov celej sídelnej komunity a pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť. Komunitné fóra budú prebiehať minimálne dvakrát do roka. Takisto realizuje malé projekty v spolupráci s ostatnými RT na základe potrieb identifikovaných v rámci komunitných fór. S aktérmi miestnej samosprávy a členmi sídelnej komunity sa podieľa na vytvorení Rozvojového plánu komunity, v ktorom sa pomenujú oblasti zamerané na odstránenie identifikovaných problémov.

 

Nene

Pozícia Nene v sebe zahŕňa tak odborné skúsenosti ako aj znalosť života a obyvateľov v danej komunite. Hlavnou úlohou Nene je podpora zdravého vývinu detí a zvyšovanie rodičovských zručností. Nene navštevuje rodiny a pomáha rodičom a deťom so starostlivosťou a s výchovou s cieľom zabezpečiť pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. školu najmä prostredníctvom hier a aktivít stimulujúcich rozvoj dieťaťa

 

Nenementorka

Každá Nene má svoju Nenementorku. Jej hlavnou činnosťou je podpora a usmerňovanie Nene pri práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Okrem podpory a usmernení dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo a pod.).

 

Rozvojový pracovník pre bývanie

Má na starosti zmapovanie a analýzu aktuálnej bytovej situácie a problémy súvisiace s politikou bývania sídelnej komunity pre potreby nastavenie plánu činnosti a poskytovaných intervencií v oblasti bývania. Analyzuje sociálnu situáciu a možnosti človeka a individuálne plánovanie riešenia bytovej situácie. Zároveň motivuje k udržaniu bývania resp. štandardného bývania prostredníctvom platobnej disciplíny.

 

Rozvojový pracovník pre mládež

Predovšetkým mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Zistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“. Pomáha a podporuje mladých ľudí pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku. Takisto podporuje študentov stredných škôl k ukončeniu štúdia. Zároveň sa podieľa na príprave budúceho povolania.

 

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Sprostredkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient  potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).

 

Sociálny pracovník

Jeho prioritnou úlohou je poskytovanie sociálnej pomoci pre jednotlivcov a rodín, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. Aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci marginalizovaných rómskych komunít a ostatným obyvateľov. Poskytuje základné informácií v krízových situáciách a podporuje pri zabezpečovaní sociálnej  služby. Zároveň poskytuje sociálnu intervenciu a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému.

Adresa:                    Centrum rozvojového tímu - Žehra

                               Žehra 10

                               053 61 Spišské Vlachy

e-mail:                     rozvojovytim@obeczehra.sk

tel. kontakt:             0917 457 274 

 FB stránka:                https://www.facebook.com/profile.php?id=61557540699103

.

.

 

Exkurzia v kaštieli v Hodkovciach

Dňa 12.6. v spolupráci s Nenementorkou a Nene, bol uskutočnený výlet spojený s exkurziou do kaštieľa Hodkovce. Miestny sprievodca nás zaviedol do múzea v kaštieli, kde nám urobil výklad a zahral deťom na klavíri. Deťom sa to veľmi páčilo, spievali spolu s ním. Následne sme sa presunuli do Francúzskeho parku, ktorého súčasťou je gotický kostol, v ktorom nám zahral na organe. Nakoniec sme navštívili miestnu Mini zoo. Odchádzali sme z hlavou plnou zážitkov a informácií. ⛪🐑🍀🙂

........

Nene s deťmi

Nene spolu s Nenementorkou sa tento týždeň venovali logickým hrám ktoré rozvíjajú myslenie a pamäť 🧠 deťom👫 sa táto aktivita veľmi páčila 😍 určite 😍si to ešte zopakujeme

Vítame naše nové kolegyne 🙂 ktoré nastúpili na pozíciu Nene

.....

Štyri ročné obdobia

Nene s deťmi 👫v ich domácom prostredí sa sústredili na aktivitu,ktorá bola zameraná ako vnímať čas a spoznávať cyklus roka🥀🌞☔🌬️

..

Odvoz smetí

Rozvojový pracovník pre bývanie sa dohodol s firmou Brantner na častejšom odvoze smetí.

.

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí 😊🥳🍭 Dňa 6.6. sme v CRT v spolupráci zo ZŠ zorganizovali program k MDD, ktorý pozostával z rôznych súťaží, maľovania na fóliu, maľovania na tvár, futbalového zápasu a tanca. Deti pomáhali pri pečení koláčov, ktoré sa po dokončení rozdelili medzi ostatné deti. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené malé pohostenie a občerstvenie. Prišli nás pozrieť aj detičky z MŠ, ktoré si taktiež zasúťažili. 😊🎈

...............

Komunitné fórum

Dńa 31.05.2024 sa konalo 1. komunitné fórum. Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne chceme poďakovať našej mládeži a deťom za kásny program ( tanec, spev). Veľké poďakovanie patri našej koordinátorke Agáte Čísarovej , Moaps za bezpečnosť a všetkým zúčastneným 🙂🤩.

.

Pečenie koláča

Rozvojová pracovníčka pre mládež si pre dievčatá pripravila prípravu a pečenie koláča. Dievčatám sa pečenie veľmi páčilo a túto aktivitu si určite zopakujeme. 🥞🧑‍🍳

......

Umývanie rúk

Umývanie rúk 🤝🧼

Dôležitý hygienický rituál 🧴 ktorý je síce jednoduchý ale veľmi účinný spôsob ako predchádzať šíreniu chorôb a zároveň sa udržiavať zdravý. Nezabúdajme túto činnosť 🧼 robiť niekoľko krát denne 🙂. Naše Nene sa tejto aktivite venovali v ich domácom prostredi🙂

...

Separovanie odpadkov

Dňa 22.5.2024 sa rozvojoví pracovníci pre bývanie venovali téme separovaniu odpadkov. Učili ako správne separovať odpad: sklo, plasty, papier a kov podľa farebného označenia.

..

Dar potravín od Tesca

Ďakujeme spoločnosti TESCO - STORES za poskytnutie potravinovej pomoci pre obyvateľov obce Žehra, ktorí boli postihnutí prívalovým dažďom.

.........

Materiálna pomoc

Po včerajšom živle bola obyvateľom poskytnutá materiálna pomoc vo forme šatstva a hygienických potrieb.

............

Vytopené obydlia

Dňa 20.5.2024 došlo v obci Žehra k následkom silnej búrkovej činnosti k vytopeniu 15 obydlí, čím bola pre obyvateľov spôsobená škoda na obydliach a boli poškodené osobné veci a potraviny.

........

Koncert

Dňa 22.5. RPM sa zúčastnili s deťmi zo Žehry, v spolupráci zo ZŠ SNP, na koncerte speváka Martina Krausza - finalistu zo SuperStar. Deťom sa koncert veľmi páčil. Atmosféra bola perfektná. 😊☀️🎤🎸

.

Dar plienok

Rozvojový tím Žehra ďakuje súkromnému darcovi za jednorazové plienky, ktoré poskytol rodinám v núdzi. 🤱♥️

..

Prevencia intolerancie a rasizmu

Rasizmus a rasová diskriminácia je zlo, ktoré predstavuje vážnu prekážku pre spolunažívanie rôznych skupín ľudí. Rasisti zámerne živia rasistické predsudky a podnecujú rasovú neznášanlivosť. Dňa 17.5. RP pre mládež v spolupráci zo ZŠ SNP, zorganizovali besedu, týkajúcu sa Prevencie intolerancie a rasizmu s psychologičkou PhDr. Lenkou Čurillovou. Deti si vypočuli prednášku, aktívne sa zapájali rozhovorom s pani psychologičkou. Na záver si každý nakreslil obrázok, na tému diskriminácie. 🙂🍀

..

Deň Mlieka

Deň Mlieka 😊🐄🥛

Tento medzinárodný deň, bol vyhlásený Medzinárodnou mliekarskou federáciou IDF a oslavuje sa už od roku 1957.

RP pre mládež v spolupráci s Nenementorkou zorganizovali spoločnú aktivitu Deň mlieka. Deťom bol vysvetlený význam tohto dňa, vyskúšali si dojiť našu kravičku Matildu a na záver si deti vymaľovali a vypracovali pracovný list. Z dojenia mali deti obrovskú radosť. 🤗🥛🐄

.........

Úprava exteriéru

Rozvojoví pracovníci pre bývanie v spolupráci s MOPS upravovali exteriér MŠ a okolia Rozvojového tímu.

...

Nástup detí do MŠ

👉Naša Nenementorka a Nene stále pracujú s deťmi, 👫ktoré čaká nástup 🥰do MŠ. Tento týždeň sa zamerali na aktivitu, ktorá bola zameraná naučiť deti v predprimárnom veku predstaviť seba a svoju rodinu v Slovenskom jazyku

..

Exkurzia v kostole Ducha Svätého

Rozvojoví pracovníci pre mládež uskutočnili výlet s deťmi, do obce Žehra spojený

s exkurziou do kostola Ducha Svätého kde si vypočuli zaujímavý výklad lektorky o histórii kostola , ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a od roku 1993 je zapísaný do zoznamu UNESCO.

..............

Medzinárodný deň rodiny

Prvý celoslovenský Medzinárodný deň rodiny na Slovensku sa konal v roku 2009, kedy sa 16 mája na bratislavskom Námestí SNP má hromadnom podujatí stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska.Odvtedy je rozšírený na celé územie a organizuje sa ako regionálne podujatie. Dnešný slnečný deň sme oslávili v CRT Deň rodiny spolu s rodičmi a ich detičkami spoločne s nene a Nenementorkou

..........

Hračky pre deti

RT - Žehra sa chce poďakovať Dominike Mirgovovej za hračky🚙🚜 , ktoré nám podarovala. Detičkám🧑‍🤝‍🧑 to určite vyčarí úsmev 🥰na tvári

..

Vzdelanie

Dnes sociálni pracovníci RT v spolupráci s RP pre bývanie a nenementorkou RT navštívili rodiny v teréne. Motivovali rodičov a žiakov k potrebe a dôležitosti vzdelania.

......

Deň matiek

Dňa 09.05.2024 sme mali DEŇ MATIEK . Deti a mládež si pripravili program pre svoje mamičky kde predviedli svoje tanečné vystúpenie a malé detičky zarecitovali pre svoje mamičky básničku. Spoločne sme v rozvojovom tíme Žehra pripravili aj guláš pre všetkých hostí, navštívil nás aj pán starosta Marián Mižigár.

.....

............

Realizácia vytvorenia ohniska s lavičkami

Rozvojoví pracovníci pre bývanie spolu s obyvateľmi realizovali vytvorenie ohniska s umiestnením lavičiek potrebných pre spoločne aktivity rozvojového centra.

........

Fokusová skupina

Dňa 30.04.2024 sa v obci Žehra konalo 5.stretnutie fokusovej skupiny. Na tomto stretnutí sme sa venovali vyhodnoteniu predchádzajúcich fokusových skupín. Stretnutia sa zúčastnila regionálna koordinátorka Mgr. Agáta Čisárová. Všetkým ďakujeme za účasť a aktívnu spoluprácu.

.....

Športový deň

Dňa 29.4. sa naši RP pre mládež, zúčastnili z deťmi na Športovom dni. Deti boli vedené k tomu, ako efektívne využívať voľný čas. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, v ktorých bola zábavnou formou zisťovaná ich zdatnosť a na záver si mohol každý nakresliť kriedami svoj vlastný obrázok 🌼🤾‍♀️

.........

Úprava futbalového terénu

Dnes RP pre bývanie v spolupráci s MOPS zorganizovali malú brigádu 🧹 úpravy terénu našej záhrady pre ďalšie aktivity RP s mládežou, ako je futbalový krúžok. ⚽️🥅 🎾

......

Fokusová skupina

Dňa 24.4.2024 sa v obci Žehra konalo 4. stretnutie fokusovej skupiny. Na tomto stretnutí sme sa venovali téme BÝVANIE a PROTIROMSKY RASIZMUS. Stretnutia sa zúčastnila regionálna koordinátorka Mgr. Agáta Čisárová , starosta obce Žehra a hlavný kontrolór obce Žehra Radoslav Ščuka. Spoločne sa zostavila SWOT analýza. Všetkým ďakujeme za účasť a aktívnu spoluprácu.

.......

Nene v rodinách

Nene v domácom prostredí spolu s Nenementorkou. Sa tento týždeň venovali hrám so stavebnicami a puzzle je to skvelá aktivita pre deti na rozvoj ich jemnej motoriky a kongnitívneho myslenia.

.....

 

Apríl-Mesiac Lesov

Apríl - Mesiac lesov🌿🌲🌳

Apríl je od roku 1952 tradične časom, keď si pripomíname význam lesov vôkol nás. Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny, tvoria najdokonalejšie prírodné spoločenstvo. Na Slovensku v súčasnosti zaberajú viac ako 41 percent z celej rozlohy krajiny, čiže asi 2 milióny hektárov územia.

Naši RP pre mládež, si pre deti pripravili rôzne aktivity. Spoločne pozbierali odpadky v blízkom lese, deti si vypočuli zaujímavú prezentáciu, na tému Apríl-Mesiac lesov. Vytvorili si imitáciu stromčekov z papiera a na záver si spoločne spravili veľký strom, z odtlačkami svojich vlastných rúk, ako symbol života. 🍀

.........

Darovali nám hračky

Rozvojový tím - Žehra ďakuje❤️ súkromnému darcovi za hračky. Naše deti budú mať určite radosť 🙂

..

Deň zeme s mládežou

Deň Zeme. 🌍

Deň Zeme, je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Deň Zeme si svet pripomína od roku 1970, iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

Pri príležitosti tohto dňa, si naši rozvojový pracovníci pre mládež , pripravili rôzne aktivity, kde si deti mohli vyskúšať sadiť rastliny, paradajky , kvety. Okolie si skrášlili pozbieraním odpadu a na záver si spoločne vyhotovili plagát Zemegule.

......

Deň zeme s nene

Deň zeme

Nenementorka s Nene a RP pre bývanie v spolupráci so ZŠ -SNP sme pripravili pre deti a ich mamičky aktivitu kde sme separovali a upratovali

......

Deň narcisov

Dňa 18.4.2024 sa uskutočnil v našom centre Deň narcisov - deň boja proti rakovine . Deťom bol vysvetlený význam tohto dňa . RPM si pre nich pripravili malú prezentáciu a následne sme si z deťmi vytvorili z papiera narcisy ako symbol boja proti rakovine.

......

 

 

 

 

 

Osveta voči infekčným chorobám

Osveta a prevencia proti žltačke typu A

......

Renovácia nebytových priestorov bytových domov

Rozvojoví pracovníci bývania spolupracovali s obyvateľmi. Renovácia nebytových priestorov nájomných bytových domov v našej obci. Dlažba a farba bola poskytnutá od obce. Maľovali sa vchody bytových domov, menila sa dlažba a cokeľ.

....

Deň s VŠZP

Pracovníčky VŠZP komunikovali s obyvateľmi o možnostiach predchádzania dlhov na zdravotnom poistení a o absolvovaní preventívnych prehliadok a zlepšení zdravotnej starostlivosti v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi Rozvojového Tímu Žehra , pracovníkmi pre mládež a nene pracovníčkami

.

Upratovanie odpadkov

Veľké upratovanie skládky pred domom

....

Prevencia proti požiarom

Dňa 10.4.2024 sa uskutočnila aktivita : Prevencia proti požiaru pre mládež. Deti mali prezentáciu hasičského auta Iveco Daily CAS 15, výzbroje a Magirusa na samotný útok s použitím vody a aj manuálnou dodávkou vody s džberovou nádobou.

Ďalej nasledovala osveta a vysvetľovanie deťom ohľadom nebezpečenstva pri zakladani a vypaľovani suchého porastu v miestnej časti Drevenik.

Je dôležité aby v tejto lokalite sa vykonávali hliadky a aj samotná osveta ohľadom vypaľovania trávy v danej lokalite. Je dobré že aj v tejto lokalite máme hasičov ktorí sú v našom zbore DHZO Žehra.

.......

Mami klub

Mami klub príprava Tiramisu spolu s matkami a ich detičkami 🥰

....

Nové futbalové bránky

Prvý zápas s novými bránkami 😊

...

Marec-Mesiac kníh

naši pracovníci pre mládež sa v mesiaci marec venovali rôznym témam.

- marec mesiac kníh

- doučovanie detí

- medzinárodný deň žien

....

Mami klub

Nene - naše NENE pomáhajú mamičkám pri starostlivosti s bábätkami a detičkami do 6 rokov. Učia mladé mamičky ako sa starať o malé bábätka a detičky staršieho veku učia rozvoju komunikačnej zručnosti a prekonávaniu jazykovej bariéry. V mesiaci MAREC sa konal MAMI KLUB, v ktorom sa čítali detské knihy.

......

 

Plán činnosti členov CRT na mesiac

Jún 2024       Mesačný plán činnosti Typ: XLSX dokument, Velkosť: 101.32 kB

Máj 2024       Mesačný plán činnosti Typ: XLSX dokument, Velkosť: 101.28 kB

Apríl 2024     Mesačný plán činnosti Typ: XLSX dokument, Velkosť: 101.46 kB

Marec 2024   Mesačný plán činnosti Typ: XLSX dokument, Velkosť: 101.06 kB

Február 2024 Mesačný plán činnosti Typ: XLSX dokument, Velkosť: 100.38 kB

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dôležité telefónne čísla

VSE - 0800 123 332
SPP - 0850 111 727
PVPS - 052 7873 117
SOS - 112 v tiesni

Kostol Ducha Viatého

Biely klenot
UNESCO

Ponad líniu striech ľudských príbytkov vytŕča v obci Žehra neprehliadnuteľný biely klenot, ktorý vo svojich útrobách ukrýva poklady histórie. Vežu starobylého kostolíka z 13. storočia zakrýva drevená kupola netradičného cibuľovitého tvaru. Práve vďaka prvej písomnej zmienke o tejto stavbe z roku 1245 sa dozvedáme aj o existencii samotnej obce.

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: