Obsah

VZN a smernice

Smernice

Smernica č. 1/2013 o používaní služobných mobilných telefónov Stiahnuté: 229x | 04.04.2018

Smernica č. 2/2014 – o vedení pokladnice Stiahnuté: 114x | 10.05.2018

Smernica o prevádzke služobného mot. vozidla Stiahnuté: 380x | 10.05.2018

smernica č.1/2015 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov Stiahnuté: 90x | 10.05.2018

Smernica č. 1/2017 o postupe zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 73x | 10.05.2018

Smernica č. 1/2017 o postupe zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 127x | 10.05.2018

Smernica č.1/2018 o vybavovaní sťažností a petícií Stiahnuté: 143x | 07.08.2018

Smernica č. 2/2018 o postupe povinnej osoby pri sprístupňovaní informácií Stiahnuté: 63x | 05.11.2018

Smernica č. 3/2018 o používaní elektronickej pošty Stiahnuté: 96x | 05.11.2018

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2017 Stiahnuté: 99x | 10.05.2018

Návrh VZN č. 1/2016 o ostatných poplatkoch Stiahnuté: 86x | 10.04.2018

Vzn č. 1/2015 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Žehra Stiahnuté: 196x | 10.05.2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 88x | 10.04.2018

VZN 4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 109x | 04.04.2018

VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 80x | 10.05.2018

VZN č.1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce Žehra Stiahnuté: 121x | 07.08.2018

VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 87x | 04.04.2018

VZN 2/2013 prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 89x | 04.04.2018

VZN č. 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 167x | 10.05.2018

VZN č.1/2004 o školskom obvode na území obce Žehra Stiahnuté: 82x | 10.05.2018

Stránka