Obsah

Karanténa 2020

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ktorá ohrozovala verejné zdravie nariadil Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci celého územia Slovenskej republiky dodržiavanie nariadených opatrení. Krízový štáb obce Žehra na zasadnutí 13.03.2020 prijal opatrenia vzťahujúce sa na územie obce Žehra na základe ktorých začal so zabezpečovaním OOP a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov obce, pomáhajúce profesie a obyvateľov obce.
Dňa 05.04.2020 v rámci operácie Karusel OS SR v spolupráci s organizáciou Zdravé regióny došlo k prvému testovaniu repatriantov a ich rodinných príslušníkov, kedy bol odhalený prvý prípad nákazy koronavírusom na území obce Žehra. Nasledujúci deň t.j. 06.04.2020 zasadal Krízový štáb obce Žehra za účasti zástupcov RÚVZ Spišská nová Ves, OÚ odboru KR Spišská Nová Ves a OO PZ Spišské Vlachy, kde sa rozhodlo o preventívnom zriadení Karanténneho centra (ďalej len „KC“) v priestoroch elokovaného pracoviska ZŠ SNP 13, Spišské Vlachy na adrese Žehra 188.
Keďže počas prebiehajúcej operácie Karusel boli identifikovaní pozitívni obyvatelia obce Bystrany, mesta Krompachy a obce Žehra, OR PZ SNV zvolalo dňa 08.04.2020 na pôde OO PZ v Spišských Vlachoch zasadnutie na zhodnotenie bezpečnostnej situácie, ktoré pokračovalo od 19:00 hod. v zasadačke MsÚ Krompachy už za účasti aj členov Ústredného krízového štábu ( ďalej len „ÚKŠ“ ) , Permanentného krízového štábu ( ďalej len „PKŠ“ ), premiéra SR, ministra obrany SR, náčelníka GŠ OS SR a hlavného hygienika SR. Výsledkom stretnutia vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bolo vydanie opatrenia RÚVZ SNV č. RH-2217/839/2020-2221/2020 zo dňa 08.04.2020, ktorým bol nariadený zákaz styku s ostatným obyvateľstvom o.i. aj pre obyvateľov obce Žehra v časti sídlisko Dreveník a osada Dreveník. Od 00:00 hod. dňa 09.04.2020 došlo k uzavretiu danej oblasti. Kontrolné stanovištia vytvorené na hraniciach karanténnej zóny boli obsadené príslušníkmi PZ SR a OS SR.
Dňa 06.05.2020 na základe pokynov z ÚKŠ bol prevedený monitoring vhodných priestorov na zriadenie karanténneho centra pre izoláciu občanov pozitívne testovaných na prítomnosť koronavírusu COVID-19. Po zhodnotení pripomienok všetkých zúčastnených bola schválená alternatíva opätovného zriadenia KC v budove ZŠ SNP 13 Spišské Vlachy, na adrese Žehra 188 s možnosťou vybudovania na priľahlej parcele karanténneho mestečka vytvoreného z obytných kontajnerov s náležitým zázemím.
). Dňa 11.05.2020. začalo plošné testovanie obyvateľov karantenizovanej časti rozdelených do troch sektorov a súčasne bol uskutočnený presun 59 obyvateľov do KC. Servis a odbornú asistenciu v KC prostredníctvom svojich pracovníkov vykonávala organizácia Zdravé regióny, ktorá bola aj súčinná pri testovaní obyvateľov pod vedení odberových tímov z OS SR.
V dňoch 28.a 29.05. 2020 bolo uskutočnené posledné pretestovanie obyvateľov KC s negatívnym výsledkom. Dňa 30.05.2020 bola činnosť KC ukončená a dňa 01.06.2020 vykonaná záverečná dezinfekcia a dekontaminácia priestorov.